Ima ajánlás

“A csend gyümölcse az ima.
Az imádság gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a szolgálat.”

Teréz anya

squiggly

 Megtérő Ima

Mennyei Atyám, hozzád fordulok Jézus nevében. Segítségül hívlak az életembe. Vallást teszek az Úr Jézusról, és szívemben hiszem, hogy  feltámasztottad Őt a halálból. Uram, Te kimondtad a megváltásomat,  ujjászületésemet a Szentlélektből, és Uram ezt kérem tőled, tölts meg engem a Szent Szellemmel. Elfogadom az Igét. Vallom, hogy Jézus az Úr, hiszem hogy feltámasztottad Őt Istenem, a halálból. Köszönöm hogy a szívembe költözöl, ahogy megígérted, és köszönöm hogy Úr vagy az Életemben. Ámen.

squiggly

Ima  Házastársért

Köszönöm neked a boldogságot, Uram,  amit nekünk ajándékoztál. Te vezettél bennünket egymáshoz. Segíts, hogy egymás mellett maradhassunk, és segíthessük egymást a házasság felé vezető úton. A szeretet megbocsátásból él. Add, hogy meg tudjunk egymásnak bocsátani, hogy növekedjünk egymás szeretetében. Minél inkább megkedveljük egymást, annál inkább növekszünk az irántad való szeretetben is. Add, hogy egymást mindinkább megismerjük, mind bensőségesebben szeressük, s minden gyöngédségünkkel, szívünk dobbanásával s élőszóval is elmondhassuk egymásnak a boldogító vallomást. Szeretlek! Ámen
squiggly

Ima Szüleinkért

Atyám! Hálát adok Neked szüleimért.  Láttasd meg velem, hogy mennyi jót adtál nekem általuk.  Add, hogy ezért mindig hálás legyek.  Te azt akarod, hogy önálló emberré fejlődjek.  Hadd éljem saját életemet otthon is.  Segíts, hogy jobban megértsem szüleimet.  Ne csak tőlük várjak megértést.  Adj mindnyájunknak több bizalmat egymás iránt.  Ébressz felelősséget bennünk egymásért és másokért is.  Hidalj át minden szakadékot.  Áldd meg otthonunkat békességgel. Ámen squiggly

Ima Testvérekért, rokonokért, barátokért

Atyám, őrizd óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek.  Úgy vigyázz rájuk, mint az én szívemre, amelyben nevüket hordozom.  Védd meg őket minden bajtól, áldd meg törekvéseiket. Bizalommal kérlek, Atyám, tarts távol szeretteimtől minden rosszat,  és azon az úton vezesd őket, amely a te dicsőségedbe vonja lelküket.  Ha szívüket bánat nyomja, tedd őket kitartóvá az irántad való bizalomban.  Tudjanak remélni segítő kegyelmedben.  Engedd, hogy szép legyen életük: áldott a reggel, békés az éjszaka, sikeres a munka, zavartalan az álom és pihenés.
Találjanak életükben sok örömet, legfőképpen tebenned és szeretetedben.  Élvezzék a földi boldogságot, melyet tiszta lelkek számára juttatsz,  hogy annál inkább vágyakozhassanak szeretetedben és boldogságodban élni.  Ámen
 squiggly

Ima a születendő gyermekért

Uram, akitől minden élet származik, megengedted, hogy az élet elindításában társaid lehettünk. Megáldottad szerelmünket, vérünkből származó gyermekünknek lelket adtál. Engedd, hogy anyja szíve alatt, tőle kapva az élet fejlődésében minden szükségeset, átélje a hit és a hála érzéseit is, miközben mi érette könyörgünk. ne érje őt anyja méhében sem testi bántalom, sem anyjának szomorúsága ne bántsa őt. Szerencsésen lássa meg a napvilágot a Te oltalmad alatt. A tied ő, akárcsak a miénk. Szülessék nemcsak erre a világra, hanem az örök életre is. Engedd, hogy a hozzád vezető úton jó barátokra leljen, a jót megismerje, a gonoszság meg nem rontsa szívét. Segíts bennünket, hogy iránta érzett szeretetünkben és a gondoskodásunkban a Te atyai jóságodat ismerje meg, életünkből tanuljon jó példát. Tudod, mennyire esendők, botladozók vagyunk, mennyei ajándékoddal tégy jó keresztény szülőkké bennünket. Ámen.

squigglyImádság testi gyógyulásért

Uram, Jézus, imádlak és hálát adok a hitért, amelyet a keresztségben ajándékoztál nekem.  Te az emberré lett Istenfia vagy, Te a Megváltó Messiás vagy. Befogadlak, Úrjézus, a szívembe és az életembe: azt akarom, hogy Te légy föltétlen Ura.  Bocsásd meg bűneimet.  Tisztíts meg isteni Véreddel! Lábaid elé helyezem szenvedésem és betegségem,  szent próbatételem. Ebben a szentségben a Uram rád bízom magam.

Gyógyíts meg, Uram, dicsőséges Sebhelyeid ereje által, Kereszted által, drága Véred által!  Te vagy a Jó Pásztor, én pedig egyik bárányod, könyörülj rajtam! Te az a Jézus vagy, aki azt mondotta: „Kérjetek és adatik.” Te mindig ugyanaz vagy, mindig ugyanaz a hatalmad.  Hiszem, hogy meg tudsz gyógyítani engem,  mert Te vagy a Feltámadás és az Élet. Hála, Jézus, mindazért, amit tenni fogsz: elfogadom szereteted rám vonatkozó tervét.  Hiszem, hogy kinyilvánítod számomra dicsőségedet, hálát adok neked és dicsérlek téged. Jézus Krisztus nevében. Ámen.

squigglyIma szorongás, félelem feloldásáért

Uram, arra kérlek Téged, védd meg lelkemet a szorongástól. Tedd meg most ezt Uram a Jézus Krisztus nevében. Köszönöm, hogy nem hagysz cserben egyetlen másodpercre sem. Köszönöm, hogy szeretsz, és szereteted jeleként bátorságod adsz ! Mert nem félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Uram, kötözd meg és tipord el a szorongást, és a bennem lévő félelmeket, kötözd meg és tipord el a tüneteket, Uram ! Rád bízom magam, Uram, vezess engem., Bátran lépek a Hitben ! Ámen.

squigglyIma munka előtt

Mindenható örök Isten!   Alázatos szívvel fordulok Tehozzád munkám kezdetén. Nagyra-törők céljaim, de gyarló az én erőm. Kérlek ezért minden erő forrása, támaszd meg az én gyengeségemet és tedd eredményessé munkámat, hogy azzal amit tanulok a Te dicsőségedet növeljem, hazámnak és embertársaimnak javára lehessek. Add, hogy jellemem épületét egyre magasabbra emeljem, szent igazságodtól és a becsülettől soha el ne tántorodjam. Ámen.

squiggly

Imádság betegségkor

Könnyeimmel küszködöm,
fájdalmamat magamba őrzőm.
Segíts Uram, nem bírom már,
elfáradtam szívem békére vár.

Nézz rám Jézus, beteg vagyok,
reszketve hozzád imádkozok.
Kérlek téged, ne feledkezz meg én rólam,
Te vagy az egyedüli vigaszom Drága Jó Uram.

Éjjelenként egyedül vagyok,
sokszor sírva fakadok.
Nyugtasd meg a lelkem Istenem,
védj meg engem minden éjjelen.

Könnyeimmel küszködöm,
könnyeimet letörlőm.
Csendben szenvedek, halkan kérdezlek,
segíts megértenem ezt az életet.

Nehéz időkben magam vagyok,
egyedül csak rád számíthatok.
Nyújts nekem Jézus segítőkezet,
add meg Uram, hogy megtaláljam a lelki békémet.

Katalin Lackó

squiggly

Imádság 

Mennyei Atyám kérlek, add meg azt a kegyelmet,
hogy a lelkembe élhessél.
Kérlek, add meg azt a kegyelmet,
hogy a szívembe megszülessél.

Kérlek, add meg azt a kegyelmet,
egészséges legyek, betegségben soha ne szenvedjek.
Kérlek, add meg azt a kegyelmet,
ne féljek, ne szorongjak, ha mellettem leszel megnyugodjak.

Kérlek, add meg azt a kegyelmet,
hogy rád gondoljak, neked ajánlhassam az egész napomat.
Kérlek, add meg azt a kegyelmet,
hogy jó ember legyek, mindig alázatos másokon segíthessek.

Kérlek, add meg azt a kegyelmet,
hogy imádkozzak, imádkozzak azokért, akik már nem tudnak.
Kérlek, add meg azt a kegyelmet,
hogy mindennap velem légy, légy mellettem Uram szeretlek én.

Katalin Lackó

squiggly

Idősek imája

Lejárt már az idő felettem,
lejárt már az óra.
Taníts még mindig Uram,
engem a helyes imaszóra.

Megöregedtem elszállt az idő felettem,
kegyelmedet megköszöni szinte lehetetlen.
Mindig velem voltál egész életemben,
betegségben soha nem szenvedhetem.

Testem megöregedett, már fáradt vagyok,
Uram bocsáss meg ha másoknak most terhére vagyok.
Adj erőt, hogy folytassam hozzád szóló imám,
keresztet szorítva a könnyeim is kicsordulnak már.

Nem zúgolódom elfogadok mindent,
Isten kegyelméből egy nap megláthatlak téged.
Ha eljön az idő csöndben arra várok,
hogy magaddal vigyél megláthassam a mennyországot.

Téged szolgáltalak egész életemben,
amikor csak tudtam másokért ima által segítettem.
Tudom, hogy ez kevés de szívből adtam,
bocsánatodért esedezem, hogy többet nem adhattam.

Gondoskodj Uram a családomról,
hogy ha én már nem leszek.
Védelmezd mindig őket, add meg nekik azt a kegyelmet,
hogy téged megismerhessenek.

Ha eljön az idő ha eljön majd az óra,
mosolyogva térek haza a Te országodba.
Neked ajánlom Atyám lelkemet,
tudom, hogy a mennyország kapuján vársz majd engemet.

Katalin Lackó

squiggly

Hajléktalanok Imája

Sokszor fázom, sokszor éhezem,
a kezemet, hogy felmelegítsem a zsebembe teszem.
Sokszor félek, sokszor bántanak,
a padon csöndben ülve magányomban téged szólítalak.

Ó Uram nincsen otthonom,
de az életemet érted szívesen feláldozom.
Istenem hallgass meg Jézusom jöjj most el,
szent kegyelmedet a hajléktalanokért kérem.

Fogadj minket irgalmas karjaidba,
ne érezzük magunkat ki szolgáltatva.
Kilátástalan sokszor nehéz az életünk,
de minden egyes új napért hálás a lelkünk.

Zsebembe csak egy fa kereszt áll,
ez az egyetlen vagyonom amitől soha nem szabadulok már,
Te vagy az egyetlen amit szívesen hordozok,
magányos napjaimba csak rád támaszkodhatok.

Emlékezz meg rólunk Uram, hiszen mi is a földön itt vagyunk,
önfeláldozóan a semmiből még is adakozzunk.
Ne feledkezz meg azokról akik az utcán alszanak,
palástoddal boríts be minket hajléktalanokat, hogy a hideg éjjelen ne fázzanak.

Katalin Lackó

squiggly

Jézus főpapi imája

Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket a nevedben, akiket nekem adtál. Megőriztem őket; senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, így beteljesedett az írás. Most visszatérek hozzád… Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság. Amint Te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba. Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban. De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egy. Amint Te, Atyám, bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy Te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy egy legyenek, amint mi egyek vagyunk: én bennük, Te bennem, hogy így ők is teljesen egy legyenek, s megtudja a világ, hogy Te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél. Én igazságos Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is felismerték, hogy Te küldtél. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek.

squigglySzentgyörgyi Albert imája

Uram, mentsd meg gyermekeinket. Mentsd meg értelmüket, hogy romlottságunk ne rontsa meg őket. Mentsd meg életüket, hogy fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolunk, ne őket pusztíthassák, hogy jobbak lehessenek szüleiknél, hogy építhessék önnön világukat, a szépség, tisztesség, összhang, jóakarat és méltányosság világát. Melyet a béke és a szeretet kormányoz Mindörökké.  Ámen.

squigglyRákóczi Ferenc imája

A te kezedben van szívünk, Uram,
Döfd át szereteted nyilával,
Gyújtsd fel a lomhákat,
Vezesd vissza az eltévelyedetteket,
Világítsd meg a vakokat,
Lágyítsd meg a hajthatatlanokat,
Bátorítsd meg a habozókat,
Tanítsd a tudatlanokat,
Gyarapítsd bennünk a hitet,
Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját,
S újra és újra kérlek,
Add, hogy szereteted gyarapodjék,
Hogy ez az isteni láng
Eméssze föl viszálykodásainkat.

squiggly

Széchenyi István gróf imája

I.- Mindenható Isten! Hallgasd meg minden órai imámat! Töltsd el szívemet angyali tiszta szeretettel embertársaim, hazám és honfitársaim iránt! Világosíts fel engem egy kerub lángszellemével, erős eszével! Engedj a jövőbe pillantanom s megkülönböztetnem a jónak magvát a gonoszak magvától! Add tudtomra, mit tegyek és miként kezdjem, hogy neked egykor arról a tőkéről, melyet reám bíztál, beszámolhassak! Gondolkodni akarok és dolgozni éjjel és nappal egész életemen át. Segítsd sikerre bennem azt, ami jó; tipord el csírájában azt, aminek rossz gyümölcs lehetne! Nyújtsd segélyedet, hogy minden heves indulatot elnyomhassak magamban! Engedd, hogy igazi lelki alázattal tekintsek mindent a világon, s úgy fogjak hozzá bármihez!  Ámen.

Kulcsszavak:

ima – keresztény  – megtérés – videó – hit