Görbicz Tamás

Görbicz Tamás a Budapesti Autonóm gyülekezet  egyik alapító-presbitere és lelkésze. 1989 óta végez lelkészi feladatokat, bár  korábban nem foglalkozott se vallással, se Istennel. Azonban a Názáreti Jézussal való találkozás alapos módosítást eredményezett a pályáján. Fő szolgálati területe Isten Beszédének a tanítása és legfőbb vágya, hogy minél több ember ismerje meg a Szentírás szépségeit, de főleg az üzenetét.  Nős, három felnőtt gyermeke van.

Mi a megtérés?

A megtérés egy keresztény “szakkifejezés” arra, hogy valakinek az élete Isten hívására, szavára megváltozik. Ennek a kifejezésnek a tartalmát igyekszik kibontani ez a prédikáció. Ma egy fundamentális üzenettel készültem. A megtérésről szeretnék beszélni. Az igéket és a fontosabb megállapításokat kiírtam, hogy haladni tudjunk, és ily módon próbálom fegyelmezni magam, hogy ne térjek el a tárgytól… a kelleténél jobban. A megtérés egy szakkifejezés a kereszténységben. Én tolmácsként dolgoztam, mielőtt “beszippantott” volna az anyaszentegyház. Tolmácsként az volt az ember rémálma, amikor egy szakterületre kellett elmenni, és ott, a szakmabeliek között kellett tolmácsolni. Voltam egyszer így egy szövőgyárban. Amikor elkezdték mondani, hogy mit, hogyan, mivel csinál ez meg az, akkor széttártam a kezem. Akkor elkezdtek egymással beszélgetni, kézzel-lábbal, és nagyon jól megértették egymást nélkülem, én pedig végre elmehettem a büfébe.

De ugyanígy jártam a vitorlázókkal is. Olyan szakkifejezéseket használtak, hogy ismét csak széttártam a karom. Magyarul és németül sem értettem, nem tudtam segíteni. Ugyanígy a kereszténységnek is vannak szakkifejezései. A megtérés is egy ilyen szakkifejezés, és ezt mi úgy használjuk, hogy ha egy kívül való közénk jön, akkor nem is tudja, hogy mi miről beszélünk. A megtérés egy olyan szó, amit nem használunk a magyar nyelvben. Talán a székelyeknél szokták használni: “Elmegyek, és megtérek a szekérrel”, ami annyit tesz, hogy elmegyek, és aztán visszafordulok.

Jézus hatalma

Amiről ma beszélni szeretnék, az az, hogy: kié a hatalom? A válasz itt van ebben az igében, amit felolvastam nektek. Jézus a feltámadása után bejelentette a tanítványainak, hogy kié a hatalom. Azt mondta: “Enyém minden hatalom a mennyen és a földön”. Amikor Jézus azt mondja, hogy “a mennyen és a földön”, akkor az egész teremtett világot érti alatta, láthatót és láthatatlant, anyagit és szellemit. A názáreti Jézus magához ragadta a hatalmat akkor, amikor feltámadt a halálból. Nem hódítással vagy erővel ragadta magához ezt a hatalmat, hanem oly módon, hogy teljesen átadta magát az Atya akaratának, és meghalt a kereszten, befektették a testét a sírba, és az Atya volt az, aki feltámasztotta Őt a halálból. Nem Ő ment fel a Mennybe, hanem az Atya volt az, aki felvitte Őt a Mennybe. Nem Ő ölt le az Atya jobbjára, hanem az Atya volt az, aki a jobbjára ültette. Így bizonyította be, hogy a názáreti Jézus valóban az, akinek mondta magát. Ő a megígért messiás, Ő az Isten fia. Az Atya azzal, hogy a jobbjára ültette, az örökösévé tette, és mindent átadott neki.

Minden hatalom, minden dicsőség, minden erő, mindaz, ami az Atyáé a fiúé is lett. A fiúnak az első dolga pedig az volt, hogy a megnyert Szent Lelket kiárasztotta, hogy azt a dicsőséget, áldást, amit Ő az Atya jobbján élvez, azt minden ember élvezhesse, aki hisz Őbenne! Mert aki hisz Őbenne, az alkalmassá válik arra, hogy befogadja Isten Szellemét, megteljen Isten Szellemével, vegye a mennyei erőt és hatalmat, a prófétálásnak és a prófétáknak az erejét, akikről azt olvassuk, hogy ők hadseregeket győztek le, megszabadultak a halál torkából, olyan hőstetteket vittek véghez, amire maguktól nem lettek volna képesek.

Mi a házasság?

Mi a házasság? Isten nem azért hozta létre a házasságot, hogy legyen egy “kereszted” amit cipelhetsz.
Jézust megkérdezték a falizuesok, hogy szabad-e elválni. Erre a kérdésre reflektálva Jézus rávilágít arra, hogy Istennek kezdetben mi volt a terve. Nem jó a férfinak egyedül lennie. De vajon hogyan találom meg a társam? Mi tegyek ha úgy érzem, hogy ellaposodott a kapcsolat? Ha a “szerelem szeretetté nemesült”?

Érzelem, értelem, akarat

A mai üzenetem elején az első thesszalonikai levélből szeretnék olvasni, és olyan vizekre merészkedem, amelyek nem könnyűek. Arról szeretnék beszélni, amit a Biblia úgy hív, hogy lélektan, vagyis hogy mi zajlik a belsődben. A fontos dolgok ott dőlnek el belül, ezt nevezi a Biblia szívnek. Sokszor nagy zavar van belül, és ebben a zavarban próbálok egy kis rendet vágni, hogy az ember jobban értse, mi zajlik, és hogyan tudja ezeket a dolgokat a maga javára fordítani. Első thesszalonikai levél 5. rész. Itt Pál egy olyan gyülekezetnek ír, ami nagyon buzgó volt, nagyon lelkes volt, mindenki várta vissza az Urat. A várakozás közben úgy buzgólkodtak, hogy egész Akhájában kizsendült tőlük az ige. Aki csak szembe jött, azoknak hirdették az evangéliumot, és az egész világra eljutott a híre, hogy milyen nagy ébredés van a thesszalonikai gyülekezet körül.

Ugyanakkor a hatóságok és a bevett felekezetek a városban mindent elkövettek, hogy befogják a szájukat. Üldözték, zaklatták őket minden módon. A gyülekezet a zaklatások, üldözések ellenére állhatatosan kitartott a hitében, pedig Pál csak néhány hetet töltött ebben a városban. Még nagyon fiatal, éretlen hívők voltak. Ebből az éretlenségből is fakadt sokféle dolog. Állandóan azt várták, azokat a jeleket keresték, hogy Jézus visszatérése a küszöbön áll-e. Pálnak itt az ötödik részben el kell magyaráznia, hogy hogy vannak a dolgok, mi a menetrend, illetve hogy ne foglalkozzanak az időkkel, mert nem a mi dolgunk az idők tudása. Elmagyarázza, hogyan lesz az elragadtatás, aztán utána a lelkükre köti, hogy dolgozni is kell, nem pedig elhanyagolni mindent.

A bűn és a szellem törvénye

A hatékony ima

Jézust kérték a tanítványai, hogy tanítsa őket imádkozni (Luk11); Jézus a Hegyibeszédben fejti ki, hogy mi a különbség a hívők és a pogányok imája között. (Mt6,5-8)

Mi a te kereszted?!

Nagyon kis különbség van a hosszútűrés és a fatalista, vallásos belenyugvás közt. Isten midig a hited által vezet téged. Sok hamis tanítás van az egyházban azzal kapcsolatban, hogy hordozzuk a saját keresztünket. Ha rossz a házasságunk, akkor az a mi keresztünk, ha rossz a munkahelyünk akkor az a mi keresztünk. Isten sosem ró ki rád bűntetést, hogy “nehogy felfuvakodjál”, mindig a hited által akar vezet, nem kényszer által. Ezt a kifejezést, hogy ez a te kereszted, általában olyan helyzetekre alkalmazzák, ahol vagy úgy érzik, hogy nem tudnak változtatni segíteni, vagy nem akarnak változtatni, változni. Csak kibúvó, hogy Istenre kenik a felelősséget és abba ringatják magunkat, hogy ezt el kell szenvednem/szenvednie, hogy jövök én ahhoz, hogy az Isten által kirótt bűntetés ellen tegyek valamit.

A Szellem vezetése és a döntéseink

Mennyei elhívás

A hívők új teremtések Krisztusban, egy új Kezdetnek, egy új Égnek és Földnek a zsengéi és örökösei. A Szentlélek erre az új valóságra készít fel bennünket. Most, ebben a testben, a bennünket érő kihívások azt a célt szolgálják, hogy alkalmassá váljunk az elhívásra, ami a Mennyeben vár ránk.

A hitetés ellenszere

A biblia azt írja, hogy az utolsó időkben nagy lesz a hitetés, olyan nagy, hogy sokan még a választottak közül is el fognak térni miatta. Mi hogyan állhatunk ellen a hitetésnek, a világ és a vallási vezetők manipulációjának. Ebben gyakorolnunk kell magunkat, hiszen nem megy egyik pillanatról a másikra. Hogyan döntjük el, hogy mi hitetés, igazságrészletekkel összetákolt hazugság és mi tényleg Isten igazsága?

Miért gyűlöli Isten a bűnt?

A válasz nagyon egyszerű, azért mert szereti az embert. Isten nem azért találta ki a bűnt, hogy legyen mit számonkérni az emberen. Jób történetén keresztül érhetjük meg ezt igazán, hiszen Jób minden elveszített, a vagyonát, a családját végül az egészségét is. Egy érdekes beszélgetés zajlott le utána Jób és Isten közt, amikor Jób összefoglalja, hogy Istenre nincsenek hatással sem a te bűneid, sem a te jó cselekedeteid. Ezeknek mind rád és a környezetedre van hatása. Az örök rend nem bomlik fel attól, hogy ellen állsz neki.

Menny és pokol

Mit jelent az, hogy a látható a láthatatlanból áll elő? Sokan úgy gondolják, hogy Isten ezzel arra hatalmazza fel a hívőket, hogy a szellemi világban az imájukkal, böjtjükkel átrendezzék a dolgokat, és ha ez megtörtént akkor majd a láthatóban is megnyilvánul ez a rend. Ez azonban nem ezt jelenti. Azt jelenti, hogy a láthatatlanban, a szívedben, elmédben, gondolataidban megszületik a hit, amely téged késztet aztán cselekvésre, hogy ez a hit megnyilvánuljon aztán a látható módon is. Tehát nekünk nem a szellemi fejedelemségeket kell leordítanunk az égből, hanem növekednünk kell a hitben Isten igéje által.

Feltámadás és ítélet

Sokszor meglepődnek, még az idősebb keresztények is azon, amikor azt mondom, hogy nem csak az igazak fognak feltámadni. Feltámadnak majd a gonoszok is, de nem mindegy, hogy mire. A feltámadás már most is jelen van az életünkben és ennek ereje által betekintést nyerhetünk olykor egy pillanatra is, abba, hogy milyen lesz majd.

Önuralom

Hogyan legyünk szentek?

Most, hogy a kegyelem üzenete ilyen nagy erővel van jelen az egyházban talán elfogadtuk már, hogy a megigazulásunk kegyelemből van, Isten elfogad minket. De mi a helyzet a megszentelődéssel? Ha Isten CSAK elfogadni szeretne minket, akkor miért mondja azt, hogy legyetek tökéletesek, öltözzétek fel Krisztust? Sok visszaélés történt már a szentség kérdésében, mivel eddig a nagy szentséget hirdető egyházakról, felekezetekről kiderült, hogy maximum csak álszentek voltak. Mégis mit tehetünk mi, és mi az amit már nem nekünk kell megtenni?

A hívők ismérve

Illés, az ima embere

Mi a tudománya annak, hogy Istentől hatékonyan kérhessünk? Mi a különbség a zúgolódás, a követelődzés és a kérés között? Illésnek nem volt hadserege, se vagyona, se politikai befolyása, nem követték tömegek. Egyetlen fegyvere volt: a hatékony, következetes és kitartó ima. Mégis megváltoztatta Izrael sorsát és történelmét. Az emberiség történelmét sem a birodalmak, gazdag emberek, üzleti csoportok vagy diktátorok alakítják, hanem azok, akik képesek imában Istennel együttműködni.

Kié lesz az örökség?

Ma egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami a Bibliának az egyik legfontosabb témája, ez pedig az örökség. Az örökség körül forog minden. Amikor Isten elhívta Ábrahámot, akkor a legfontosabb kérdés az volt, hogy “van örökség, de nincs örökös”! Ki fog örökölni? Amikor Ábrahám kiszabadította Lótot, és Isten azt mondta, hogy “Bőségesen megáldalak”, akkor Ábrahám széttárta a kezeit és azt mondta: “Minek áldanál meg Uram, amikor nincs kire hagynom… Nincs örökös. A damaszkuszbeli Eliézer fog mindent örökölni, aki a házam rabszolga szülötte.”

De Isten azt mondta: “Nem úgy lesz az! Lesz örökös!” Akkor Sára előállt az ötletével, hogy beküldi Ábrahámhoz Hágárt. Így lett Hágár rabszolgából mellékfeleség. Akkor ez jó ötletnek tűnt, és nem is ellenkezett Isten igéjével, hiszen Isten csak annyit mondott, hogy Ábrahámtól fog születni a gyermek. Ezután született Izmael. Ábrahám élete az örökös körül forog. Először azt hitte, hogy Lót lesz az örököse, de amikor Lót elment Szodomába és Gomorába, akkor Ábrahám rájött, hogy nem lesz örökös, annak ellenére, hogy megmaradt igaz embernek, de az értékrendje teljesen felborult, mert azt hitte, hogy majd a világban szerez magának örökséget és vagyont. De tudjuk, hogy onnan úgy jött el, hogy mindent elveszített, még a családját is.

A lelkigondozás alapjai (3 részes sorozat):

1.rész: Alapvetések és lelki elsősegély nyújtás

Miben különbözik a hívők lelkigondozása a világitól?
Mi a Biblia emberképe (antropológiája)?
Mi különbség lélek és szellem között?
Mi a lelkek “világa”, melyek a lelki folyamatok?
Mi a kiinduló helyzet?
Az első lépések: tükröt tartani.

2. rész: Tanácsadás
Mikor és hogyan adjunk tanácsot? Mi okozhat “elakadást”. Motiváció és metakommunikáció.

3. rész: A tanácsadás etikai “tízparancsolata”, kérdések és válaszok.
Mit szabad és mit nem a tanácsadás során?

Miről szól a Hegyi beszéd?

Vélemény, hozzászólás?